สถิตินักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้

ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.) นักท่องเที่ยวทั้งหมด ชาวไทย ชาวต่างชาติ ยานพาหนะ เงินรายได้
2565
2564
2563
2562
2561
2560